Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening van Kleurentolk, verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.     Contactgegevens  De persoonsgegevens worden verwerkt door:   Karin de Bruin, eigenaar van Kleurentolk, (zie gegevens onderaan pagina). Ik verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt tijdens onze coachgesprekken, in een training sessie, via de email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, d.w.z. van uw werkgever als deze het coachtraject of de training voor u betaald.

Persoonsgegevens

Kleurentolk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens; 
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; 
 • door uzelf verstrekte, voor coaching relevante, achtergrond informatie over gezinsomstandigheden en familie van herkomst; 
 • door uzelf verstrekte informatie over huidige en vorige werkgevers en werkzaamheden.

Doeleinden

Kleurentolk verwerkt bovengenoemde gegevens voor diverse doeleinden om goed voorbereid aan het volgende coachgesprek of trainingsonderdeel beginnen;

 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • facturering;
 • toe kunnen zenden van evaluatieformulieren en rapportages;

Grondslagen

Kleurentolk verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met u heb afgesloten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens bestaat er voor mij, als coach/trainer een gerechtvaardigd belang, namelijk:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn aangenomen opdracht volgens de coach-/trainingsovereenkomst;  
 • de verwerking is noodzakelijk om mijn reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen.    

Kleurentolk

Kleurentolk  |  06 - 516 359 90  |  postadres: Clauslaan 29, 3761 CX Soest  |  info@kleurentolk.nl  |  www.kleurentolk.nl IBAN NL65 ASNB 0709 2212 15 |  Kvk nr. 63812495 |  BTW nr. NL167299207B02
 
Betalingsconditie: betaling binnen 14 dagen o.v.v. het factuurnummer en op naam van K.W.B.M. de Bruin
 
Verstrekking aan derden

Ten behoeve van de wettelijke verplichtingen, gesteld aan de onderneming Kleurentolk, ten aanzien van haar financiële administratie, worden facturen, waarop uw NAW gegevens en naam vermeld staan, verstrekt aan een boekhoudkantoor voor het opstellen van de jaarrekening en het verwerken van de administratie. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.   

Bewaren gegevens 

Kleurentolk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  

De gegevens bestaan uit: 

 • Handgeschreven notities die worden opgeborgen in een dossier. Het dossier wordt opgeborgen in een afgesloten, specifiek voor dat gebruik bestemde, archiefkast in mijn atelier.
 • Digitale documenten zoals o.a. rapportages, mailtjes en facturen, die zich bevinden op mijn laptop, die is beveiligd met een wachtwoord en via de beveiligingssoftware van Reto Soest.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kleurentolk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.   

Uw rechten 

U heeft het recht om Kleurentolk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.    

Ook kunt u Kleurentolk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.    

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleurentolk , laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is geschreven en voor het laatst aangepast op 1-11-2019. Kleurentolk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.   

Kleurentolk,
Karin de Bruin

Karin de Bruin | info@kleurentolk.nl | 06 - 516 359 90 | Postadres: Clauslaan 29, 3761 CX Soest